DISCLAIMER

Algemeen
Gebruik van deze site van 360 Events BV (hierna de ‘360E’) en de daarmee verbonden sites en/of enigerlei dochter- of zustermaatschappij van deze vennootschap (hierna zowel tezamen als ieder afzonderlijk ‘de vennootschap’ te noemen) is onderworpen aan de onderstaande voorwaarden en beperkingen. Toegang tot en het gebruik van deze site betekent dat de gebruiker instemt met het onderstaande en met de algemene voorwaarden van de vennootschap.

Gebruik website
De op deze website getoonde informatie wordt door 360E met zorg samengesteld, maar voor de juistheid of volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. 360E verstrekt met deze website louter informatie over producten en diensten die door 360E worden aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht. Deze site noch de sites of documenten waartoe deze site toegang verleent, bevatten een uitnodiging tot het kopen of verkopen van producten of diensten. De geboden informatie is niet bedoeld als vervanging van deskundig advies. Zonder verificatie of nader advies is gebruikmaking van de geboden informatie voor eigen rekening en risico van de gebruiker.

Informatie van derden
Informatie aangeleverd door derden, verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die niet het eigendom zijn van de vennootschap zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van deze site. Hoewel 360E uiterst selectief is ten aanzien van de informatie van derden die op deze site wordt opgenomen of de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. 360E geeft geen enkele garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van dergelijke sites.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle op deze site afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, namen, logo’s, waren- en dienstmerken, zijn in eigendom of licentie bij de vennootschap en worden beschermd door databankrecht, auteursrecht, merkenrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De inhoud van deze site mag slechts worden gebruikt voor niet-commerciële privédoeleinden. Het is de gebruiker van deze site niet toegestaan de inhoud van deze site door te sturen, te distribueren of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de voorafgaande uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van de vennootschap. Inhoud van deze site waarbij een of meer social-sharingbuttons door 360E zijn geplaatst, mag de gebruiker van deze site voor niet-commerciële privédoeleinden doorsturen.

Geen aansprakelijkheid
Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en gebruik van deze site wordt door de vennootschap uitdrukkelijk afgewezen. Evenmin wordt garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van deze site. Hoewel de vennootschap zich tot het uiterste inspant om de inhoud van deze site actueel en volledig te houden, kan zij geen enkele garantie bieden voor de nauwkeurigheid, geldigheid, volledigheid of actualiteit van de informatie die op deze site wordt gepubliceerd of waartoe via deze site toegang wordt geboden. De vennootschap aanvaardt in dat verband geen enkele aansprakelijkheid.

Toepasselijk recht
Op deze site en op deze disclaimer is het Nederlands recht van toepassing.

Wijzigingen
De informatie en aanbevelingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd. De vennootschap verstrekt door middel van deze site informatie over producten en diensten. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Gegevens 360E
360 Events BV
Burgemeester Stramanweg 97C
1191 EA Ouderkerk a/d Amstel
Handelsregister Amsterdam nr. 69527288